نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
ایدئولوژی، گفتمان و تحلیل سیاسی

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، بهمن 1383، صفحه 99-112

جهانگیر معینی علمداری