نویسنده = ������������ ���������������������� ��������������
موانعساختاریبرتریمنطقهای جمهوریاسلامیایران

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، اردیبهشت 1384، صفحه 41-66

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی