نویسنده = علی زارع
مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، آبان 1395، صفحه 11-22

طاهره شکری؛ علی زارع


شروط نرم در اعتبارات اسنادی

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، فروردین 1395، صفحه 97-112

یحیی آقایی؛ علی زارع


بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست

دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، اردیبهشت 1394، صفحه 117-127

سید عباس پورهاشمی؛ علی زارع


الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، آذر 1392، صفحه 11-26

علی زارع؛ محمدرضا مختاری


مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، دی 1388، صفحه 74-98

علی زارع؛ ثمر الفت پور