نویسنده = ���������������� ����������
بررسی تطبیقی نهاد انتقال ارادی طلب

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، دی 1388، صفحه 125-148

داوود بزرگمهر؛ علیرضا یزدانیان