نویسنده = ������������������ ������������
انتقال ارادی دین و قالب های حقوقی آن با نگاهی بر حقوق فرانسه

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، آذر 1389، صفحه 145-164

داود بزرگمهر؛ علیرضا یزدانیان؛ مسعود رضا رنجبر صحرائی


بررسی تطبیقی نهاد انتقال ارادی طلب

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، دی 1388، صفحه 125-148

داوود بزرگمهر؛ علیرضا یزدانیان