نویسنده = �������� ������������ ������
نقد آگاهی روش شناسانه در هرمنوتیک فلسفی گادامر

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 11-22

ملک یحیی صلاحی؛ علیرضا اسمعیل‌زاد