نویسنده = ���������� ��������
تاثیر تروریسم بر امنیت ملی (جمهوری اسلامی ایران)

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 37-60

مجید معصومی؛ احمد ساعی


نقش نظام بین الملل در شورای امنیت

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 119-142

احمد ساعی؛ قاسم ترابی


تأثیر درآمد نفت بر جهت‌گیری سیاست خارجی دولت نهم

دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، مرداد 1391، صفحه 87-104

احمد ساعی؛ فرشته پیام


فاشیسم و هگل: خوانشی در اقتران نظریه و عمل

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، مرداد 1390، صفحه 125-150

احمد ساعی؛ محمود مقدس


فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 79-110

احمد ساعی؛ مهدی صفرپور؛ محمد باویر


بررسی تئوریک نقش طبقه متوسط جدید در تحقق گذار به دموکراسی در جنبش ملی نفت

دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، مرداد 1388، صفحه 103-134

احمد ساعی؛ فریدون اکبرزاده