نویسنده = ������������ ��������
مضمون و گسترة سرزمینی حق حفاظت از اخلاق عمومی در سازمان جهانی تجارت

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 111-130

وحید بزرگی؛ امیر هوشنگ فتحی زاده


صلاحیت حقوقی سازمان جهانی تجارت: با تکیه بر مسئله حقوق بشر

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، آبان 1387، صفحه 15-26

وحید بزرگی؛ امیرهوشنگ فتحی زاده