نویسنده = �������������� ������������
انواع حق فسخ در قراردادهای مشمول قانون تجارت الکترونیکی

دوره 18، شماره1(پیاپی51)، فروردین 1401، صفحه 151-164

10.30495/jlap.2022.19469

شکراله نیکوند؛ حبیب اسدی


تاثیر وضع مالی زوج بر انواع مهریه

دوره 15، شماره 4(پیاپی42)، دی 1398، صفحه 101-116

شکراله نیکوند؛ شبنم بشیر تاش


ماهیت حقوقی عقود مجانی با شرط عوض

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، اردیبهشت 1396، صفحه 55-72

شکراله نیکوند


رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، مرداد 1391، صفحه 105-124

شکراله نیکوند