نویسنده = ������������������ ������ ��������
بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست

دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، اردیبهشت 1394، صفحه 117-127

سید عباس پورهاشمی؛ علی زارع


مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق محیط‌زیست

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، مرداد 1390، صفحه 75-92

سید عباس پورهاشمی؛ مریم السادات موسوی