نویسنده = ������������ �������� ��������������
مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق محیط‌زیست

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، مرداد 1390، صفحه 75-92

سید عباس پورهاشمی؛ مریم السادات موسوی