نویسنده = ��������������������� ���������������� ����������
سیاست داخلی و خارجی ترکیه از دیدگاه حزب عدالت و توسعه

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، مرداد 1390، صفحه 11-42

حمید احمدی؛ فاطمه حاتم‌آبادی فراهانی