نویسنده = ���������� �������������� ��������������
بررسی تطبیقی دیدگاه عقلانیت انتقادی در اندیشه های پوپر و هابرماس

دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، مرداد 1388، صفحه 45-64

جهانگیر باقری ایلخچی؛ مهناز نازلیان