نویسنده = ������ ���������� ��������
جابجایی ژئوپلتیک سرمای هداری ناتو کارگزار سرمای هداری مسلح

دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، مرداد 1388، صفحه 87-102

مهدی خلف خانی؛ مهدی عابدی


فرصت های دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله حقوق بشر

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، دی 1386، صفحه 39-60

مهدی خلف خانی