نویسنده = ���������������� �������������� �������� ��������
منافع ملی و استراتژی امریکا در آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، دی 1386، صفحه 13-38

حبیب الله ابوالحسن شیرازی