نویسنده = �������������� ������ ��������
مطالعه عمومی زیر ساخت کلید عمومی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، آبان 1387، صفحه 107-126

پرویز ساورائی؛ باقر طاهریان فر