نویسنده = ������������ ��������
نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی ایران

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، دی 1390، صفحه 43-56

صادق زیباکلام؛ مهدی صبوحی؛ علی بهرامی؛ حسن رنجبر کهن