نویسنده = �������������� ��������
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80

دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، خرداد 1393، صفحه 11-23

مجید معصومی؛ لاله قلی پور ارباستان


تاثیر تروریسم بر امنیت ملی (جمهوری اسلامی ایران)

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 37-60

مجید معصومی؛ احمد ساعی