نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی علل شکست سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران

دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، اردیبهشت 1394، صفحه 11-38

لیلا عیسی وند؛ محمد توحیدفام


فمینیسم پست‌مدرن و تحول در مفهوم دموکراسی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، مرداد 1391، صفحه 61-86

لیلا عیسی وند؛ محمد توحیدفام