نویسنده = �������������� ��������
مقایسه دکترین فراستریشن و نهاد حقوقی فورس ماژور

دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، خرداد 1393، صفحه 111-130

امید شعبانی؛ اصغر حاجی محمدی


دکترین عقیم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ایران

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، مرداد 1392، صفحه 79-96

امید شعبانی؛ لعیا برادران