نویسنده = �������������� ��������������
الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، آذر 1392، صفحه 11-26

علی زارع؛ محمدرضا مختاری