نویسنده = ���������������� ��������������
حقوق کیفری و توسعه اقتصادی- صنعتی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، آذر 1392، صفحه 57-86

محمد آشوری؛ اسدالله میرزایی