نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
رژیم حقوقی حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، آذر 1392، صفحه 87-102

سید عباس پور هاشمی؛ اکرم نعمتی؛ فلورا حیدری