نویسنده = ������������ ����������
جبران زیان های وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مدنی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، آذر 1393، صفحه 67-88

فلورا حیدری؛ ناصر قاسمی


رژیم حقوقی حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، آذر 1392، صفحه 87-102

سید عباس پور هاشمی؛ اکرم نعمتی؛ فلورا حیدری