نویسنده = ������ ���������� ����������
رهن اسناد تجاری در حقوق ایران

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، آذر 1392، صفحه 123-150

رامین پور سعید؛ زهرا داودی