نویسنده = �������������������� ������������
ازدواج‌های باطل (ازدواج با محارم و غیرمسلمان) و مبانی فقهی آن

دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، آذر 1393، صفحه 11-30

حسین انگورج تقوی؛ پریناز پاسدارهیر