نویسنده = ���������������� ����������
مطالعه تطبیقی مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و استرالیا

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، آبان 1395، صفحه 23-44

پرویز ساورایی؛ مصطفی کوشکی


تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه اینترنت

دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، آذر 1393، صفحه 149-185

پرویز ساورایی؛ فاطمه پورمسجدیان