نویسنده = ���������������������� ����������
تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه اینترنت

دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، آذر 1393، صفحه 149-185

پرویز ساورایی؛ فاطمه پورمسجدیان