نویسنده = ������������ ������������
تأثیر زندان بر تکرار جرم زنان

دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، اردیبهشت 1394، صفحه 39-59

شهلا معظمی؛ مهسا شیروی؛ معصومه صالحی