نویسنده = ������ ������ ������������������ ��������
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80

دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، خرداد 1393، صفحه 11-23

مجید معصومی؛ لاله قلی پور ارباستان