نویسنده = �������� ������������ ��������
مقایسه دکترین فراستریشن و نهاد حقوقی فورس ماژور

دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، خرداد 1393، صفحه 111-130

امید شعبانی؛ اصغر حاجی محمدی