نویسنده = �������������� �������������� ����������
آیین و آثار ابطال اسناد رسمی مالکیت معارض

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، دی 1395، صفحه 11-39

مصطفی پوررحیم قورقچی؛ منصور امینی