نویسنده = ���������� �������������� ��������
چالش‌ها و کاستی‌های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، آبان 1395، صفحه 53-72

احمد یوسفی صادقلو؛ حامد دانشجو


بررسی تطبیقی روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان حقوق ایران و فرانسه

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، مرداد 1395، صفحه 11-26

احمد یوسفی صادقلو؛ زینب نوابی مقدم


کارشناسی و خبرهگی ماهیت و کارآیی

دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، مرداد 1394، صفحه 47-72

احمد یوسفی صادقلو؛ علی نصرالهی