نویسنده = ������������������ ������ ����������
تحلیل جرم شناسانه جرایم با انگیزه دینی

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، مرداد 1395، صفحه 87-110

سید محمود میرخلیلی؛ محمدرضا جلالی