نویسنده = ������������ ����������
شروط محدودکننده و ساقط کننده مسوولیت بیمه گر در بیمه مضاعف (با تاکید بر حقوق انگلیس)

دوره 15، شماره 4(پیاپی42)، دی 1398، صفحه 12-30

زهرا بختیاری؛ محسن ایزانلو؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ منصور امینی


آیین و آثار ابطال اسناد رسمی مالکیت معارض

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، دی 1395، صفحه 11-39

مصطفی پوررحیم قورقچی؛ منصور امینی