نویسنده = ���������� �������� ���������� ��������
چالش‌های حقوق حاکم بر استفاده از مین در جنگ‌های دریایی در پرتو فناوری‌ها و روش‌های جدید

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، اسفند 1396، صفحه 49-88

بهزاد سیفی؛ حسین شریفی طراز کوهی؛ کارن روحانی؛ رضا نصیری لاریمی