نویسنده = �������������� ��������������
امکان‏سنجی تسری کارکرد اخلاق‎حسنه در عناوین حقوقی فقه امامیه

دوره 18، شماره1(پیاپی51)، فروردین 1401، صفحه 87-106

10.30495/jlap.2022.18984

مهدیه حاج علی اکبر؛ ابراهیم یاقوتی؛ زهرا فهرستی


مقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر

دوره 16، شماره 2(پیاپی44)، شهریور 1399، صفحه 167-185

معصومه مرادی؛ ابراهیم یاقوتی؛ زهرا فهرستی


بررسی چالش‌های داوری الکترونیکی

دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، مرداد 1398، صفحه 123-150

ابراهیم یاقوتی؛ میترا کیوانی