نویسنده = ������������������ ��������
تحلیل مفهوم و تفاوت‌های جرایم شدید از اشد

دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، مهر 1397، صفحه 29-50

محمد جوانمردی؛ حسین آقایی میبدی؛ محمد علی مهدوی ثابت