نویسنده = ���������� �������� ��������
ماهیت حقوقی شرط داوری

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، آبان 1396، صفحه 75-86

محسن سلیمی؛ بابک خسروی نیا؛ مهدی زارع