نویسنده = �������������� ������������
دسترسی دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری ایران در یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 17، شماره 3(پیاپی49)، مهر 1400، صفحه 33-57

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی


بررسی تحلیلی گفتمان، ذهنیت و قدرت در جرم‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن

دوره 16، شماره 4(پیاپی46)، اسفند 1399، صفحه 35-63

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی