نویسنده = ������������ ������������ ����������
فرزندخواندگی در پرتو قوانین داخلی و رویه قضائی محاکم انگلستان

دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، اردیبهشت 1399، صفحه 33-52

شیرین بشیر تاش؛ گودرز افتخار جهرمی؛ سید حسین صفایی


حمایت حقوقی از نقض مالکیت صنعتی در تقابل با بازارهای خاکستری

دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، خرداد 1397، صفحه 11-32

امیر محمدی منفرد؛ گودرز افتخار جهرمی