نویسنده = ���������������� �������� ������
شرایط انتقال غیرارادی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، خرداد 1397، صفحه 49-67

حسین جلالی؛ شادروان عزت الله عراقی؛ محمد رضا پیرهادی؛ بختیار عباسلو