نویسنده = ���������������� �������������� ������
تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی

دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، فروردین 1398، صفحه 123-140

رضا امین پور؛ علی محمودیان چالبان؛ ام البنین درویش پوریان


میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن

دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، دی 1397، صفحه 191-209

علی محمودیان؛ امین امانی؛ روح الله مرادی