نویسنده = ������������ ��������
جرم تهدید در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، شهریور 1397، صفحه 75-108

محمد مهدی رحیمی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ حسین آقایی‌نیا