نویسنده = ������������ ������ ����������������
تبیین اصول شفاف سازی و آزادی اطلاعات به عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب در پرتو نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولت

دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، فروردین 1398، صفحه 81-102

عصمت زکی زاده؛ منوچهر توسلی نائینی؛ سید محمدصادق احمدی


چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی

دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، مهر 1397، صفحه 51-77

سید محمدصادق احمدی؛ محمد شریف شاهی؛ محمد شمعی