نویسنده = ���������� ���������� ��������
چالش‌های مراکز مراقبت بعد از خروج در پیشگیری از تکرار بزهکاری توسط مددجویان

دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 61-81

10.30495/jlap.2022.18971

قیصر قلاوند؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی

دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، مهر 1397، صفحه 11-28

عزیزاله نوروزی؛ ولی رستمی؛ محسن شکرچی زاده