نویسنده = ������������ ����������
تسهیل اشتغال مولد موضوع ماده 174 آئین نامه سازمان زندان ها مصوب 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

فتاحه تیموری؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری


حقوق بنیادین زندانی در پرتو اسناد فراملی اروپایی

دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، مهر 1399، صفحه 145-171

محمد بقایی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری