نویسنده = �������� ���������� ��������
تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران

دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، مهر 1399، صفحه 87-113

مهرداد توحیدی؛ محمد شریف شاهی؛ سید محمد صادق احمدی؛ سعید دائی کریم زاده


رویکرد انسان مدار به حق بر تأمین اجتماعی از منظر قواعد حقوقی معاصر

دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، اردیبهشت 1399، صفحه 133-156

سید فخرالدین حسینی فیروز؛ محمد شریف شاهی؛ قدرت الله نوروزی


چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی

دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، مهر 1397، صفحه 51-77

سید محمدصادق احمدی؛ محمد شریف شاهی؛ محمد شمعی