نویسنده = ���������� �������������� ���� ������������
تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی

دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، فروردین 1398، صفحه 123-140

رضا امین پور؛ علی محمودیان چالبان؛ ام البنین درویش پوریان