نویسنده = �������������� �������������� ��������
تحلیل نهاد میانجی‌گری، بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، فروردین 1398، صفحه 103-122

حمید رئوفیان نائینی؛ شهرام ابراهیمی